grunwald 4

Imię

  • Armia Władysława Jagiełły nie miała odpowiednich machin oblężniczych

  • Krzyżacy mogli bronić się bardzo długo - w Malborku były schowane zapasy na 2 lata

  • Armia polsko-litewska dotarła do Malborka zbyt późno

  • Armia krzyżacka nie przegrała pod Grunwaldem i mogła skutecznie bronić Malborka

  • Wielki mistrz Ulryk von Jungingen dowodził obroną Malborka osobiście

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here