grunwald 3

Imię

  • Mistrz krzyżacki nie chciał walczyć i dlatego oddawał królowi polskiemu miecze.

  • Przekazanie dwóch mieczy miało sprowokować i zachęcić króla polskiego do walki.

  • Mistrz krzyżacki był bardzo pewny siebie i wygranej swojego wojska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here