grunwald 2

Imię

Kiedy obie armie ruszyły do boju rozpoczęła się jedna z największych średniowiecznych bitew w historii – w walce starło się prawie i wojowników. Bitwa pod Grunwaldem trwała około . Wojska polskie podzielone były na , z których każdy miał swoją chorągiew. Stąd oddziały te nazywano chorągwiami. Były one wspierane przez . Po stronie polsko-litewskiej walczyli także między innymi Czesi, Szwajcarzy, Tatarzy, Rusini. Krzyżacy wystawili do boju , w tym rycerzy zaproszonych z różnych krajów między innymi takich jak: Czechy, Węgry, Niemcy, Szwajcaria, Francja, a nawet daleka Anglia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here