granice w sztuce

Imię
Czy potrafisz wskazać artystyczne walory Piramidy zwierząt?
Jakie znaczenie dla interpretacji tego dzieła ma technika i tworzywo, którego użyła artystka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here