granica

Imię
1. Jak nazywała się dziewczyna, z którą miał romans Zenon Ziembiewicz? (podaj imię i nazwisko)
2. Jak nazywał się pierwszy mąż Cecylii Kolichowskiej? (podaj imię i nazwisko)
3. Po kim Cecylia Kolichowska dostała w spadku kamienicę?
4. W jakim mieście za granicą studiował Zenon?
5. W jaki sposób zginął Zenon Ziembiewicz?
6. Kto objął opiekę nad synem Ziembiewiczów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here