galicyzmy

Imię
Wyrazy "majonez", "krem", "parasol" są zapożyczeniami z języka francuskiego, zaś „komputer”, „show”, „weekend” - z języka angielskiego. Zaproponuj, pracując razem z koleżankami i kolegami z klasy, jak najwięcej rodzimych wyrazów będących odpowiednikami każdego z wymienionych słów.
Porozmawiaj z koleżanką/kolegą z ławki na temat zapożyczeń. Zastanówcie się, którą z postaw każde z was reprezentuje: puryzm czy liberalizm językowy. A może nie akceptujecie w pełni żadnej z nich? Uzasadnijcie swoje wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here