gałczyński stalinizm

Imię
Przypomnij, kiedy Konstanty I. Gałczyński rozpoczął swą twórczą działalność i jaki rodzaj poezji wówczas uprawiał. Jakie dostrzegasz różnice w porównaniu z wierszem Umarł Stalin?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here