Fryderyk Chopin 2

Imię
Kim są bohaterowie wiersza?
W jakim miejscu znajdują się rozmówcy?
Jaka jest pora roku?
Jak rozumiesz ostatni wers wiersza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here