erystyka2

Imię


  • Cierpienia młodego parlamentu (8 I 1992)
  • Leszek Miller smutną ma twarz (23 IV 1998)
  • Miałeś Pawlak złoty róg (14, 15 I 1995)
  • Dziwny jest ten rząd (13 VII 1992)
  • Czekając na kapitalizm (29 V 1996)
  • Upiór w redakcji (24 I 1991)
  • Co tam panie w PSL‑u? (17,18 VIII 1996)
  • Krajobraz po ucieczce (23 V 1991)
  • Ach, co to był za mur! (7 V 1991)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here