emigracja hymn

Imię

Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, kiedy nasze państwo całkowicie zniknęło z mapy, wielu polskich żołnierzy emigrowało do Francji i Włoch. To właśnie na terenie włoskiej Lombardii zaczęto tworzyć Legiony Polskie, do których wstępowali żołnierze - emigranci. 


Słowa pieśni, która później stała się hymnem Polski, wyrażały nadzieję Polaków na powrót z Włoch do kraju. Jednocześnie śpiewając pokazywano że nawet kiedy Polacy żyją na emigracji, a ich kraj został zagarnięty przez obce państwa - Polska trwa nadal w sercach i umysłach ludzi. Szczególną wolę walki wykazywali żołnierze Legionów we  Włoszech, czemu dawali wyraz śpiewając: . Miał im w tym pomóc dowódca generał Jan Henryk Dąbrowski, do którego zwracali się fragmentem pieśni: .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here