elokwentne rzeczowniki2

Imię

dobre maniery, kultura towarzyska, blichtr; cecha tego, co jest wytworne, wykwintne


 


zabieg stylistyczny polegający na zastąpieniu konkretnej nazwy czegoś przez charakterystykę, opis lub metaforę; omówienie


 


człowiek lekkomyślnie wydający pieniądze; hulaka; lekkoduch


 


przywidzenie, złudzenie wzrokowe; fantastyczne, wyobrażone obrazy, wizje pobudzonej wyobraźni


 


ograniczenie wprowadzone przez państwo w zakresie niektórych swobód, np. w dostępie do dóbr materialnych, możliwości wyjazdów zagranicznych, pełnieniu jakichś funkcji


 


mężczyzna przesadnie dbający o swój wygląd; dandy, goguś, laluś, strojniś, piękniś


 


charakter weredyka; prawdomówność, mówienie prawdy bez względu na konsekwencje


 


rzeczy nieuchwytne, niematerialne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć (np. uczucia), mogące jednak wywierać wpływ na pewne sprawy


 


spójność wewnętrzna myśli, teorii lub ich wzajemna zgodność


 


osoba unikająca ludzi, mająca do nich wrogi lub niechętny stosunek; samotnik, odludek


 


figura stylistyczna, w której zastępuje się nazwę przedmiotu nazwą jego części (np. "dach" zamiast "dom"), pojęcie ogólne pojęciem o węższym zakresie (np. "wiersze" zamiast "poezja"), lub odwrotnie (np. "czworonóg" zamiast "pies")


 


bierność


 


człowiek dopatrujący się we wszystkim sensacji;


 


grzeczność, kultura, galanteria


 


zwyczaj, praktyka „utarty zwrot; utarty schemat”


 


obcy, zwłaszcza łaciński, wyraz, zwrot lub obca forma gramatyczna wplecione do zdań w języku ojczystym


 


1.wychodzenie poza standardy, przekroczenie granic, zwłaszcza norm moralnych; 2. zjawisko silniejszego rozwoju pewnej cechy u potomstwa niż w organizmach rodzicielskich


powstawanie zbieżności, upodobnianie się; nabieranie wspólnych cech, podobieństwa


 


zestawienie cech analogicznych w rzeczach porównywalnych


 


nawiązywanie bliskich stosunków, bratanie się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here