elokwentne przymiotniki2

Imię

 1. banalny, pospolity, niezaskakujący, mało wyszukany

 2. taki, który odznacza się obraźliwym, bezczelnym zachowaniem; arogancki, bezczelny, butny, zuchwały

 3. zawierający sprzeczne, mieszane uczucia, dwuznaczny

 4. żwawy, zręczny, zwinny, ruchliwy

 5. właściwy czemuś z natury, nieodłącznie z czymś związany, niewynikający z działania czynnika zewnętrznego

 6. afektowany; nienaturalny, wyrażany w przesadny sposób

 7. krótki i treściwy

 8. oparty na rozległej wiedzy; uczony, wszechstronny, encyklopedyczny

 9. obojętny, bierny

 10. odznaczający się skrzywieniem kości; lichy, słaby, wykrzywiony

 11. narzucający swoje zdanie, nieznoszący sprzeciwu, arbitralny, despotyczny

 12. Istniejący na zewnątrz czegoś, znajdujący się poza zasięgiem naszego doświadczenia i poznawalnego świata

 13. tworzący całościowy układ, którego nie można rozłożyć na części

 14. niezwykły, dziwny, zdumiewający, ekscentryczny, osobliwy

 15. wymowny; posiadający umiejętność łatwego i przekonującego posługiwania się językiem; retoryczny, krasomówczy, oratorski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here