Dziady 2

Imię

Odpowiedz, kim są bohaterowie tekstu. Do kogo się zwracają? Opisz wygląd przedstawionych postaci.

Gdzie znalazły się dusze bohaterów po śmierci?
Aniołki proszą zgromadzonych o
Dzieciom dokucza

Wypisz z tekstu 3 archaizmy i wyjaśnij ich znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here