Dziady 1

Imię

Po zapoznaniu się z treścią II części Dziadów, określ czas i miejsce akcji tego utworu. Omów, na czym polega tajemniczość obrzędu dziadów.

Napisz, jakie emocje wywołuje w tobie cytat: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie?”.

Scharakteryzuj postać Guślarza, uwzględniając jego symboliczną rolę w utworze.


Wskazówka: Guślarz każe duchom:


1) przemawiać i prezentować swoje winy za życia,


2) mówi o karze pośmiertnej oraz


3) o nauce moralnej, jaka wynika z ich pozagrobowego losu ku przestrodze żywych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here