dyktando u ó

Imię

Za grami, za lasami mieszkał sobie krl Maciś. Miał on pałac, wokł mr, a w ogrodzie l. Jednak czł się kiepsko, było m smtno, bo w tym l nie było żadnych pszczł. Maciś był synem krla Stefana Rozmnego, gdy on marł Maciś rządził całym krlestwem. Maciś  dżo podrżował, spotkał Smtnego Krla oraz krla ldożercw Bm-Drma i jego crkę Kl kl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here