Dlaczego warto czytać Prusa

Imię
Na podstawie akapitu 1. określ, do jakich dwóch tradycji literackich przynależy Lalka.
Napisz, jak odbierali pisarstwo Prusa współcześni mu czytelnicy.
Co oznacza wyrażenie „mistyk realizmu”, którym określa się czasem pisarza (akapit 2.)?
Wyjaśnij, dlaczego bohaterów powieści Prusa można nazwać „ludźmi czasu wielkiej zmiany” (akapit 3.).
Wytłumacz w świetle informacji z akapitu 4., na czym polega nowoczesne podejście autora Lalki do sposobu ukazywania psychiki ludzkiej.
Nieukończona powieść Marii Dąbrowskiej nosi tytuł Przygody człowieka myślącego. Określenie użyte przez badaczkę w akapicie 5.: „opowieść o przygodach Polaka myślącego” jest
Wypisz z akapitu 5. dwie wady narodu polskiego, na które wskazywał Prus.
Prus zachęcał Polaków, aby swoje postępowanie w życiu codziennym wzorowali na
Sformułuj pięć powodów, dla których – Twoim zdaniem – warto dziś czytać Bolesława Prusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here