demagogia 4

Imię
a) Kandydatka do samorządu uczniowskiego przedstawiła swój program, jej przeciwnik powiedział, że nie można mieć do niej zaufania, ponieważ ojciec dziewczyny jest bezrobotny.
b) Członek koła naukowego, aby uwiarygodnić swoją wypowiedź i zaimponować innym, powołał się na zdanie nieznanego nikomu odkrywcy. Rozmówcy nie chcieli się przyznać do niewiedzy, więc przyznali mu rację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here