Chmury Pan Tadeusz

Imię
1. Jakie jest włoskie niebo? Do czego jest porównane?
2. Dlaczego, według tytułowego bohatera, ojczyste niebo jest piękniejsze od włoskiego?
3. Do czego zostały porównane chmury w każdej scenie?
4. Przyjrzyj się fotografiom przedstawiającym chmury. Zastanów się, co przypominają Ci ich kształty. Utwórz porównania, za pomocą których opiszesz przedstawione obłoki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here