Chmielnicki decyzja

Imię
Jak w tym fragmencie Chmielnicki tłumaczy swoją decyzję? Wskaż te przyczyny, które wydają się najwłaściwsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here