chłopi Boże Narodzenie

Imię
Jaki nastrój panował w Lipcach w dniu Wigilii? Dlaczego Józka przyśpiewywała cichuśko? Co, według Ciebie, śpiewała?
Czym zajmowały się kobiety, a co robili mężczyźni?
Opisz świąteczne dekoracje przygotowywane przez Józkę.
Wymień wypieki, które przygotowywała Jagna.
Wypisz obrzędy i tradycje opisane w Chłopach oraz przedstawione w ekranizacji powieści. Opisz szczegółowo jedno z wydarzeń.
Zastanów się i powiedz, jaką rolę w opisie obyczajowym lipeckiej codzienności odgrywają obrzędy związane z kalendarzem liturgicznym. Wymień obrzędy praktykowane jesienią.

Wyjaśnij, podczas jakiego święta toczy się poniższy dialog między Kubą a Witkiem. Czy wspomniana tam tradycja obrzędowa występuje w innych utworach literackich XIX wieku?


[…] wyjął z zanadrza parę oszczędzonych skibek chleba, rwał je w glonki, przyklęknął i rozrzucał po mogiłach.
– Pożyw się, duszo krześcijańska, co cię wypominam w wieczornym czasie, pożyw się, pokutnico człowiecza, pożyw się! – szepnął z przejęciem.
– Wezmą to? – pytał cicho Witek zatrwożonym głosem.
– Przeciech! Ksiądz żywić nie da!... W beczki drugie kładą, ale tym biedotom nic z tego… księdzowe albo i dziadoskie świnie mają wyżerkę… a dusze pokutujące głód cierpią…
– Przyjdą to? …
– Nie bój się … Wszystkie te, co czyścowe męki cierpią… wszystkie. Pan Jezus odpuszcza je na ten dzień na ziemię, żeby swoich nawiedziły…


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here