cechy utopii

Imię
Czy potraficie wskazać cechy utopii w omawianym fragmencie?
Dlaczego klacz, kot i osioł nie były tak entuzjastycznie nastawione do pracy na farmie jak pozostałe zwierzęta?
Z jakich powodów zwierzęta po wysłuchaniu rozkazów Napoleona „poczuły się jakoś niewyraźnie?” Dlaczego – według Ciebie – nie wyraziły głośno swojego zdania?
Zaznacz cechy charakterystyczne antyutopii w opisie życia zwierząt na farmie:
Na podstawie podanego fragmentu określ, jaką funkcję pełni w folwarku knur Napoleon. Jakie znaczenie może mieć to, że nosi on imię słynnego przywódcy Francuzów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here