BWchronologia

Imię

Rozbijanie przez bolszewików lokalnych polskich oddziałów samoobrony.
Bitwa Warszawska i uderzenie polskiej armii znad Wieprza.
Zawarcie porozumienia o wspólnej walce  z Ukrainą.
Wkroczenie wojsk polsko-ukraińskich do Kijowa.
Bitwa nad Niemnem.
Bitwa pod Komarowem z Armią Konną Budionnego.
Kontratak bolszewików i marsz Armii Czerwonej na zachód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here