Błędy językowe

Imię
W którym zbiorze wyrazów ukrył się błąd w zapisie?
W każdym z podanych zdań pojawia się błąd. Zaklasyfikuj go do odpowiedniej grupy.

W lodówce został tylko jeden plastr szynki.
Ojciec miał zaufanie dla swoich synów.
Do szarlotki używam mąkę żytnią.
Bardzo lubił kaszę manną.
Maja i Agata poszli na wycieczkę.
Radomiacy codziennie dojeżdżali do Warszawy.
Zaznacz zdania, które nie zawierają tautologii ani pleonazmu.
Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami:
zaadoptować/zaadaptować
Choć Nowakowie mają córkę i syna, chcą jeszcze jedno dziecko. Kiedy powiększy im się rodzina, będą potrzebowali więcej miejsca, dlatego postanowili strych.
cenzurę/cezurę
Wydarzenia historyczne stanowią często w historii literatury polskiej. Szczególnym jej okresem były czasy PRL-u, w których pisarze nie mogli swobodnie wyrażać myśli ze względu na obowiązującą wówczas .
bynajmniej/przynajmniej
Opiekował się nim ojciec, a na resztę rodziny nie mógł liczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here