bitwa pod wiedniem

Imię

  • Austriacy postanowili poprosić Polaków o pomoc, ponieważ polski król słynął ze skutecznych wojen z Turkami.

  • Austriacy poprosili Polaków o pomoc, ponieważ Polacy wyprodukowali specjalną tajną broń bardzo skuteczną w walce z Turkami.

  • Cesarz poprosił o pomoc, ponieważ siły tureckie były zbyt duże, aby sam sobie z nimi poradził.

  • Cesarz wysłał listy, ponieważ zagrożona była stolica Monarchii Habsburgów.

  • Austriacy poprosili o pomoc, ponieważ Polacy chętnie przyjeżdżali do Wiednia na wczasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here