Artysta Mrożek

Imię

Przypomnij sobie czym jest alegoria? Ustal jakie postawy lub cechy uosabia każde ze zwierząt z utworu Mrożka.

Sformułuj jedno zdanie, które mogłoby pełnić funkcję morału Artysty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here