Alchemik

Imię

Jakimi wartościami kierują się ludzie w swoim życiu a jakimi powinni się kierować? Czy - według Ciebie - są pewne rozbieżności?

Jak należy rozumieć takie pojęcia, jak:


- największe kłamstwo świata


- Własna Legenda


- Dusza Wszechświata

Przypomnij sobie najważniejsze cechy przypowieści. Które z nich występują w zamieszczonym fragmencie utworu Paulo Coelho?

Co może być - według Ciebie – tajemniczą siłą, która stara się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe?

Jaką uniwersalną prawdę o człowieku ilustrują dzieje sprzedawcy prażonej kukurydzy i w jakim celu starzec opowiedział jego historię pasterzowi?

Wymień cechy, którymi powinien charakteryzować się człowiek żyjący zgodnie z Własną Legendą.

Dlaczego ludzie zazwyczaj rezygnują z realizacji Własnej Legendy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here