11 listopada

Imię
Przed Tobą tekst źródłowy: fragmenty słynnych 14 punktów prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona, określające stanowisko USA w sprawie porządku międzynarodowego po I wojnie światowej. Przeczytaj go a następnie odpowiedz na pytania.


"Programem naszym jest [...]:
7. Belgia [...] winna być ewakuowana i odbudowana bez żadnej próby ograniczenia jej suwerenności, z której korzysta razem z wszystkimi innymi wolnymi narodami [...].
8. Terytorium francuskie winno być całkowicie oswobodzone, a części jego, które uległy najazdowi, odbudowane [...].
10. Ludom Austro-Węgier, których miejsce między narodami pragniemy ochronić i zabezpieczyć, winna być przyznana całkowita możność autonomicznego rozwoju.
11. Rumunia, Serbia i Czarnogóra winny być ewakuowane, obszary okupowane zwrócone; Serbii winien być zapewniony swobodny i bezpieczny dostęp do morza; wzajemne stosunki różnych państw bałkańskich winny być ustalone na podstawie przyjaznej wymiany zdań [...]. 
13. Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza."

Sprawy polskiej dotyczył punkt

Państwo polskie powinno
Państwo polskie powinno
Oprócz Polski swobodny dostęp do morza miała uzyskać
Na podstawie zdobytych już wiadomości, spróbuj odpowiedzieć na pytanie, co budziło największy niepokój Polaków w związku z wybuchem I wojny światowej.

Brak sprzętu i słabe wykształcenie polskiej armii.
Prowadzenie wyniszczających działań wojennych na ziemiach polskich.
Pokonanie armii polskiej już w pierwszym roku wojny.
Walka obywateli polskich przeciwko sobie należących do wrogich obozów w armiach zaborców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here